Algemene voorwaarden

Sterker Online is een eenmanszaak gevestigd aan de Klompenlei 27, 5684 KK in Best en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 60757132. Sterker Online helpt ondernemers met het bouwen, wijzigen en onderhouden van een online leeromgeving en biedt technische ondersteuning en advies.

Artikel 1 Begrippen

Sterker Online: de partij waar opdrachtgever de dienst afneemt en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die met Sterker Online een overeenkomst sluit of wenst te sluiten voor het verrichten van werkzaamheden en daarmee een betalingsverplichting aangaat.
Opdracht: de werkzaamheden die opdrachtgever door Sterker Online uitgevoerd wil hebben en waarvoor een overeenkomst gesloten wordt.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie per e-mail.
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Online leeromgeving: het resultaat van de opdracht dat door Sterker Online wordt opgeleverd.
Website: de website van Sterker Online: sterkeronline.nl
Technisch onderhoud: het verhelpen van fouten, het updaten van de online leeromgeving, het installeren van plug-ins, het maken van back-ups en het toevoegen van extra functionaliteiten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en werkzaamheden van Sterker Online.
2. Eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden, zijn pas van toepassing als deze door Sterker Online schriftelijk zijn geaccepteerd.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op meerwerk opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten.
5. Sterker Online mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Opdrachtgever ontvangt hierover schriftelijk bericht.
6. Wanneer één of meerdere artikelen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige artikelen volledig van toepassing.
7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Sterker Online derden inschakelt.
8. Wanneer artikelen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de inhoud van de overeenkomst, dan heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

Artikel 3 Aanbod/offertes

1. Offertes zijn veertien (14) dagen geldig. Een aanbod van een gedane bestelling via de website, vervalt indien opdrachtgever niet direct betaald.
2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de gegevens die hij verstrekt aan Sterker Online, juist, volledig en actueel zijn.
4. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod of de offerte zijn beschreven.
5. Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts van toepassing als deze door Sterker online schriftelijk zijn bevestigd.
6. Sterker Online is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of de offerte en/of programmeer- en typefouten op de website en social mediakanalen van Sterker Online.
7. Wanneer bepaalde diensten, die afhankelijk zijn van software van derden, niet meer kunnen functioneren door het ophouden van het bestaan van deze software en/of deze derden, dan is Sterker Online niet verplicht deze diensten te continueren of betalingen te retourneren.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Sterker Online komt tot stand op het moment dat:
a. Opdrachtgever digitaal akkoord gaat met het aanbod van Sterker Online door de dienst van zijn keuze op de website aan te geven en de bestelling af te ronden. Door afronding van de bestelling, gaat opdrachtgever een overeenkomst met betalingsverplichting aan. Na ontvangst van de betaling, verstuurt Sterker Online een schriftelijke bevestiging van de aankoop en is de overeenkomst definitief.
b. Opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met de offerte of een door Sterker Online per e-mail gedaan aanbod.
c. Sterker Online een opdracht per e-mail heeft aanvaard of bevestigd.
d. Sterker Online op verzoek van opdrachtgever start met de uitvoering van de opdracht.
2. Sterker Online zal zorgen voor een veilige web-omgeving en zal passende maatregelen treffen voor elektronische betaling van de opdracht.
3. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

1. Sterker Online zal zich inspannen te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat. Sterker Online kan echter niet garanderen dat alle diensten op ieder moment bruikbaar zijn. Dit is namelijk mede afhankelijk van omstandigheden van buitenaf waaronder de kwaliteit en beschikbaarheid van benodigde software en verbindingen.
2. Sterker Online heeft het recht de opdracht (deels) door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. In het geval is overeengekomen dat de opdracht in fases uitgevoerd zal worden, kan Sterker Online de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.
4. Sterker Online heeft het recht haar diensten te wijzigen. Opdrachtgever ontvangt hierover vooraf bericht.
5. In het geval tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wijziging of aanvulling van de werkzaamheden nodig is om de opdracht goed uit te voeren, zullen partijen in onderling overleg de opdracht aanpassen. Als dit invloed heeft op de levertermijn en/of de prijs, zal Sterker Online opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
6. Sterker Online zal geen meerkosten in rekening brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Sterker Online kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Verplichtingen opdrachtgever

1. Opdrachtgever heeft het recht de online leeromgeving te gebruiken voor het doel waardoor de opdracht is verstrekt, mits opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
2. Opdrachtgever levert alle gegevens, content, inloggegevens en instructies die benodigd zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, op tijd aan. Wanneer de benodigde gegevens niet of niet op tijd door Sterker Online zijn ontvangen, heeft Sterker Online het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
3. Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en faciliteiten (o.a. smartphone, computer, software, apps, een stabiele internetverbinding) om de diensten van Sterker Online te kunnen gebruiken.
4. Sterker Online is niet verantwoordelijk voor content die door opdrachtgever wordt ge-upload of enig verlies hiervan. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om regelmatig een back-up te maken van de content.
5. Opdrachtgever mag de door Sterker Online geleverde diensten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Voorbeelden van verboden handelingen en gedragingen zijn:
a. het openbaar maken en/of verspreiden van informatie met pornografische, extremistische, gewelddadige, racistische of discriminerende inhoud;
b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail (SPAM);
c. het zonder toestemming binnendringen van andere computer of computersystemen (hacken);
d. seksuele intimidatie of lastig vallen van personen;
e. het uitvoeren van (D)Dos aanvallen;
f. het uploaden van virussen of andere bestanden of programma’s die afbreuk doen aan of schade toebrengen aan (de diensten van) Sterker Online.
Bovenstaande lijst met verboden handelingen en gedragingen is niet uitputtend maar dient slechts als voorbeeld.
6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het registreren van een (sub)domeinnaam en het sluiten van een overeenkomst met een hostingprovider.
7. In het geval een licentie voor bepaalde tijd voor de plug-ins voor de online leeromgeving, bij de opdracht is inbegrepen, zal Sterker Online tegen het einde van de looptijd van deze licentie een herinnering sturen aan opdrachtgever dat de licentie bijna verloopt. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor verlenging van deze licentie, al dan niet via Sterker Online.
8. Wanneer de opdracht bestaat uit het bouwen, wijzigen of onderhouden van een online leeromgeving op een door opdrachtgever geregeld platform, zorgt opdrachtgever ervoor dat Sterker Online toegang krijgt tot dat platform. Deze toegang wordt verstrekt voor de looptijd van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Sterker Online.

Artikel 7 Oplevering online leeromgeving

1. Een online leeromgeving wordt opgeleverd op het moment dat Sterker Online per e-mail aan opdrachtgever laat weten dat de opdracht voltooid is. Na deze mededeling heeft opdrachtgever veertien (14) dagen de tijd om eventuele fouten/aanpassingen te melden bij Sterker Online. Na verloop van deze garantietermijn, wordt de online leeromgeving als opgeleverd beschouwd.
2. Voor oplevering is het niet noodzakelijk dat opdrachtgever de online leeromgeving heeft goedgekeurd of dat de online leeromgeving live staat.
3. Aanpassingen aan de online leeromgeving worden na oplevering niet meer kosteloos uitgevoerd.
4. Afwijkingen in de online leeromgeving ten opzichte van wat is overeengekomen, geven opdrachtgever niet het recht:
a. de online leeromgeving af te keuren;
b. op teruggave van (een deel) van het aankoopbedrag;
c. op schadevergoeding;
d. op ontbinding van de overeenkomst,
voor zover deze afwijkingen van ondergeschikte betekenis zijn.

Artikel 8 Hulplijn & onderhoud

1. Voor uitleg en advies is het mogelijk via de website een online afspraak in te plannen.
2. Voor het technisch onderhoud van een online leeromgeving kan opdrachtgever bij Sterker Online een onderhoudsabonnement afsluiten. Technisch onderhoud is alleen onderdeel van de opdracht als dit schriftelijk tussen opdrachtgever en Sterker Online is overeengekomen.

Artikel 9 Levertijd

1. De door Sterker Online opgegeven levertijden zijn slechts een inschatting en kunnen niet als fatale termijn worden beschouwd. De levertijd vangt aan op het moment Sterker Online alle benodigde gegevens, content en informatie van opdrachtgever heeft ontvangen, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
2. Wanneer Sterker Online verwacht dat een levertijd niet gehaald zal worden, zal zij dit aan opdrachtgever laten weten. Een overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst met Sterker Online te ontbinden of schadevergoeding of een andere vorm van compensatie te eisen.

Artikel 10 Looptijd van de overeenkomst & beëindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen of uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
2. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Hierbij dient opdrachtgever een opzegtermijn van zeven (7) dagen in acht te nemen.
3. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen zowel de werkzaamheden die door Sterker Online zijn verricht als de gemaakte kosten in rekening worden gebracht bij opdrachtgever. Onder verrichte werkzaamheden vallen ook voorbereidende werkzaamheden die niet direct zichtbaar zijn voor opdrachtgever.
4. Sterker Online kan ervoor kiezen een bepaalde dienst niet langer meer aan te bieden. In dat geval kan Sterker Online de overeenkomst met een opzegtermijn van één (1) maand beëindigen.
5. Sterker Online heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van een rechter, te beëindigen of de licentie van plug-ins in te trekken als opdrachtgever handelt in strijd met de wet of deze algemene voorwaarden, opdrachtgever herhaaldelijk niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, er ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken of een leverancier van Sterker Online niet meer levert waardoor Sterker Online niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
6. Onderhoudsabonnementen hebben een looptijd van één (1) jaar. Aan het einde van de looptijd wordt het onderhoudsabonnement automatisch verlengd voor dezelfde looptijd tenzij opdrachtgever het onderhoudsabonnement schriftelijk opzegt. Hierbij geldt een opzegtermijn van één (1) maand.

Artikel 11 Prijzen & betaling

1. Sterker Online heeft het recht de prijzen van haar diensten, tussentijds te wijzigen. Opdrachtgever ontvangt hierover ten minste één (1) maand voorafgaand aan de prijswijziging, schriftelijk bericht.
2. De door Sterker Online aangeboden diensten in de webshop, dienen door opdrachtgever te worden betaald via een online betaalsysteem, direct na afronding van de bestelling.
3. Onderhoudsabonnementen worden vooruitbetaald en dienen maandelijks te worden voldaan via een door Sterker Online aangegeven betaaloptie.
4. Overige diensten worden betaald via bankoverschrijving op een door Sterker Online aangegeven bankrekeningnummer.
5. Sterker Online heeft het recht een aanbetaling te vragen van vijftig procent (50%) van het totale factuurbedrag. Sterker Online is gerechtigd de uitvoering van de opdracht uit te stellen totdat de aanbetaling is ontvangen. Het resterende factuurbedrag kan in termijnen worden gefactureerd.
6. Tenzij anders overeengekomen, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.
7. Wanneer opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, mag Sterker Online een maandelijkse rente van vijf procent (5%) en incassokosten van tien procent (10%) met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,-) in rekening brengen. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend. Ook heeft Sterker Online het recht de overeenkomst op te schorten, het gebruik van alle systemen te blokkeren of de overeenkomst te beëindigen als opdrachtgever zich niet houdt aan zijn betalingsverplichting.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Sterker Online is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele tekortkoming, opzet of grove schuld van Sterker Online. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan het imago, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
2. Sterker Online is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Sterker Online en van derden zoals providers, softwareleveranciers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.
3. Sterker Online is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van content en/of data van opdrachtgever.
4. Sterker Online is niet aansprakelijk voor handelingen die Opdrachtgever zelf aan de online leeromgeving verricht of door een derde laat verrichten.
5. Iedere aansprakelijkheid van Sterker Online is beperkt tot tweemaal (2x) het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
6. In afwijking op de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren die opdrachtgever tegen Sterker Online of betrokken derden heeft, twaalf (12) maanden.
7. Opdrachtgever vrijwaart Sterker Online voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, behalve schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Sterker Online.

Artikel 13 Onvoorziene omstandigheden en overmacht

1. Sterker Online is niet aansprakelijk in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht. Hieronder wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan: overheidsmaatregelen, ziekte of arbeidsongeschiktheid, uitval van- of storingen in de telecommunicatie of internetverbinding en niet of gebrekkige levering van leveranciers van Sterker Online.
2. Wanneer een overmachtssituatie tijdens een periode van dertig (30) dagen blijft bestaan of als voorzien kan worden dat de situatie langer dan dertig (30) dagen gaat duren, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 14 Promotionele doeleinden

1. Sterker Online heeft het recht de resultaten van de opdracht en/of de handelsnaam en het logo van opdrachtgever te gebruiken voor promotionele doeleinden. Sterker Online mag op haar website en social mediakanalen een verwijzing maken naar de resultaten van de opdracht of de resultaten van de opdracht of de handelsnaam en/of het logo van opdrachtgever, hierop tonen.
2. Sterker Online zal hierbij rekening houden met de privacy van opdrachtgever.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten & gebruiksrechten

1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij bij het uploaden of aanleveren van afbeeldingen, logo’s, video’s, geluidsbestanden, teksten, ontwerpen etc. niet handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
2. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom welke voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht of welke via de website of social mediakanalen van Sterker Online getoond worden, rusten bij Sterker Online of Sterker Online heeft er een gebruiksrecht voor gekregen. Het is opdrachtgever niet toegestaan, zonder vooraf gekregen toestemming van Sterker Online, door haar of door de door haar ingeschakelde leveranciers geproduceerde werken, waaronder begrepen: adviezen, templates, ontwerpen, schetsen, software, applicaties en plug-ins te exploiteren of aan derden te verstrekken, behalve als dit noodzakelijk is met betrekking tot het doel van het werk.
3. Partijen kunnen alleen schriftelijk overeenkomen dat auteursrechten en overige rechten geheel of gedeeltelijk aan opdrachtgever worden overgedragen. Is dit niet overeengekomen, dan heeft opdrachtgever enkel een gebruiksrecht. In dat geval mag opdrachtgever de online leeromgeving niet voor andere doeleinden gebruiken dan overeengekomen. Ook mag opdrachtgever niet zonder toestemming van Sterker Online, wijzigingen aan de online leeromgeving aan (laten) brengen.
4. Content die door opdrachtgever wordt ge-upload in de online leeromgeving, blijft eigendom van opdrachtgever (of een door opdrachtgever ingeschakelde derde). Sterker Online heeft enkel het gebruiksrecht om deze content in te zetten voor de uitvoering van de opdracht of voor promotionele doeleinden zoals bedoeld in artikel 14.
5. In het geval het bepaalde in dit artikel wordt overtreden, is Sterker Online gerechtigd haar schade te verhalen op opdrachtgever.

Artikel 16 Klachten

1. Als opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van Sterker Online of een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij Sterker Online.
2. Sterker Online zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 17 Privacy & verwerkersvoorwaarden

1. Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Sterker Online van toepassing. Deze is te lezen via de website sterkeronline.nl. Sterker Online zal de door opdrachtgever verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.
2. In het geval Sterker Online door het aanbieden van haar diensten, persoonsgegevens verwerkt voor opdrachtgever, doet Sterker Online dit als ‘verwerker’ als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever heeft in dat geval de rol van ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Bij het verwerken van persoonsgegevens kan gedacht worden aan het te zien krijgen van persoonsgegevens tijdens onderhoud aan de online leeromgeving of het opslaan van persoonsgegevens van klanten van opdrachtgever in een back-up. Op deze verwerking zijn de volgende verwerkersvoorwaarden van toepassing:

2.1 Sterker Online verwerkt persoonsgegevens alleen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. De persoonsgegevens die Sterker Online voor opdrachtgever verwerkt, worden door Sterker Online niet voor eigen doeleinden gebruikt.
2.2 Sterker Online zal bij de verwerking alle zorgvuldigheid in acht nemen en zij zal zich houden aan geldende privacywetgeving, waaronder begrepen de AVG.
2.3 Sterker Online kan bij het verwerken van persoonsgegevens zogenoemde sub-verwerkers inschakelen. Deze sub-verwerkers kunnen ingeschakeld worden voor onder andere cloudopslag, hostingservices en betaaldiensten. Sterker Online zal ervoor zorgen dat de door haar ingeschakelde derden, vertrouwelijkheid in acht nemen en zich aan eenzelfde beveiligingsniveau houden ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.
2.4 Sterker Online zal alleen persoonsgegevens doorgeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte, als dat land een passend beschermingsniveau garandeert en voldoet aan de verplichtingen uit de AVG en deze algemene voorwaarden.
2.5 In het geval opdrachtgever persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese Economische Ruimte bijvoorbeeld door een hostingpartij te kiezen die haar server in de Verenigde Staten heeft staan, vrijwaart opdrachtgever Sterker Online tegen alle rechtsvorderingen van derden die beweren dat er wordt gehandeld in strijd met de AVG.
2.6 Sterker Online zal passende maatregelen nemen om de persoonsgegevens van opdrachtgever te beschermen. Het versleutelen van persoonsgegevens waardoor deze niet toegankelijk zijn voor derden, het gebruik van sterkte wachtwoorden en een beveiligde netwerkverbinding via Secure Socket Layer (SSL) zijn voorbeelden van deze maatregelen. Sterker Online kan niet garanderen dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.
2.7 Opdrachtgever garandeert op zijn beurt de diensten die Sterker Online biedt, op een verantwoorde wijze te gebruiken.
2.8 Sterker Online zal in geval van een datalek, zonder onnodige vertraging, melding maken bij de opdrachtgever en alle gegevens verstrekken die zij op grond van de AVG verplicht is te verstrekken. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om te beoordelen of het datalek gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wanneer dit het geval is, deze melding te maken.
2.9 Sterker Online zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de rechten die betrokkenen hebben op grond van de AVG. Ook verleent Sterker Online medewerking aan audits waarmee gecontroleerd kan worden of Sterker Online zich houdt aan haar verplichtingen op grond van de AVG.
2.10 Sterker Online zal een register bijhouden van de persoonsgegevens die voor opdrachtgever verwerkt worden.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht

1. Op alle door Sterker Online gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Sterker Online worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Eindhoven, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.

 

Versie maart 2021

Je kunt hier de AV als PDF downloaden